Tietosuojaseloste

TIETOSUOJA- JA REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10§
Laatimispäivä 11.02.2020

1.Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjä
Nimi: OIP-Tuote Oy
Osoite: Ormuspellontie 8, 00700 Helsinki
Y-tunnus: 0427040-3

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nimi: Tuomas Perälä
Yhteystiedot: 050 5260077 / oip@oiptuote.fi

2.Rekisterin nimi

OIP-Tuote verkkokaupan asiakasrekisteri

3.Rekisterin sisältö ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

OIP-Tuotteen verkkokaupan asiakasrekisteri koostuu yhteisesti niiden henkilöiden ja tahojen
yhteystiedoista, jotka ovat ostaneet www.oiptuote.fi -verkkokaupasta tuotteita ja palveluita.
Lisäksi edellä mainittu rekisteri pitää sisällään myös niiden henkilöiden ja tahojen yhteystiedot, jotka ovat
itsenäisesti halunneet luovuttaa nimi-, puhelin- ja sähköpostiosoitteensa (yritystilauksissa myös Y-tunnus)
OIP-Tuotteelle seuraavissa tilanteissa:

 • Jättämällä palvelupyynnön ja kysymyksiä yritykselle, kuten tarjouspyynnöt
 • Tilatessa yritykseltä markkinointi- ja muita viestejä, kuten uutiskirje

Asiakastiedot saadaan asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä kaupanteon tai mahdollisesti tulevan
kaupanteon yhteydessä tai tilatessa verkon kautta uutiskirjeen tai muun yhteydenottopyynnön.
Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkuuteen, sopimussuhteeseen, rekisteröidyn nimenomaiseen
suostumukseen (esimerkiksi hänen tilattuaan uutiskirjeen ja hyväksyttyään tilauksen yhteydessä tietojensa
tallentamisen) tai muuhun oikeutettuun perusteeseen.
Henkilötietoja käytetään ainoastaan henkilötietolain puitteissa.

OIP-Tuotteen verkkokaupan asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään:

 • Asiakkuuden ylläpitämiseen
 • Asiakassuhteen hoitoon liittyvissä tehtävissä
 • Tilausten käsittelyyn, toimitukseen ja arkistointiin
 • Asiakaskokemuksen ja -tyytyväisyyden parantamiseen
 • Henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään seuraavia henkilötietoja:

 • Perustiedot, kuten nimi, postiosoite tai postilokero, sähköpostiosoite, puhelinnumero,
  asiakassegmentti, käyttäjätunnus, asiakasnumero, tilausnumero, y-tunnus
 • Maksu- ja maksutapatiedot, mukaan lukien luottosopimukset ja muut laskutustiedot
 • Henkilötietojen käsittelyä koskevat luvat, suostumukset ja kiellot
 • Asiakasviestintään ja vuorovaikutukseen liittyvät viestit eri palvelukanavissa, kuten: tiedustelut,
  kommentit, palautteet yms.
 • Palvelun käytöstä kerääntyneet tiedot: ostohistoria, toimitustiedot (toimitustapa ja toimitusosoite),
  takuutiedot, laskutus-, luotto- ja maksutiedot, ostoskoritiedot (sis. hintatiedot), tuotearvostelutiedot
  sekä tuotepalautetiedot.
 • Verkkokäyttäytymisen ja palvelun käytön seuranta evästeiden ja muiden vastaavien teknologioiden
  avulla. Kerättyjä tietoja voivat olla verkkoselailuun käytetty kanava, selain, päätelaite, laite- tai
  evästetunniste, IP-osoite, istuntotunniste ja istunnon aika ja kesto sekä lokitietoja.

Rekisterinpitäjä kerää verkkosivustollaan palveluiden käytöstä tietoa evästeillä
(Cookies). Käyttämällä sivustoa www.oiptuote.fi hyväksyt tämän.

Evästeet ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja. Evästeillä ja muilla
tunnisteilla on määritetty voimassaoloaika, jonka jälkeen selain poistaa tunnisteen. Käytämme näitä
tekniikoita toimintojen toteuttamiseen, personointiin sekä analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen.
Toiminnallisia evästeitä käytetään mm. asiakkaan tunnistamiseen, kirjautumisen ylläpitämiseen ja
ostoskorin toimintoihin. Näihin toimintoihin evästeiden käytön hyväksyminen on pakollista. Palvelimen
asettamat toiminnalliset evästeet säilyvät selaimessa 15min-24kk, ellei niitä erikseen poista selaimen
asetuksista. Sivustolla käynti asettaa evästeet uudelleen selaimen sen salliessa.

5. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan kuitenkin
luovuttaa tietyissä tapauksissa, kuten erillistä pyyntöä vastaan viranomaisille (Suomen lakien mukaisesti) tai
muuta perusteltua käyttötarkoitusta varten, kuten tilitoimistoon kirjattavien tapahtumien johdosta.

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille seuraavissa tilanteissa:

 • Toimitusten takaamiseksi
 • Maksu- ja laskutustilainteiden hoitamiseksi, esim. luottopäätöksen yhteydessä luottoa myöntävälle
  taholle
 • Markkinointia varten (markkinoinnin hyväksyneille)
 • Takuiden ja huoltoon liittyvien asioiden hoitamiseksi
 • Laskujen erääntyessä perintään viemisen hoitamiseksi

6. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin henkilötietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos tietoja kuitenkin
siirretään, huolehtii rekisterinpitäjä henkilötietojen suojan riittävästä tasosta.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

OIP-Tuotteen verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu ulkopuolisen palveluntarjoajan
käyttäjätunnuksella ja salasanalla suojattuun palvelinjärjestelmään. Järjestelmä on myös suojattu
palomuurein ja muiden tietoteknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin
tietoihin pääsevät käsiksi ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään tietyt ennalta määritellyt rekisterinpitäjän
työntekijät. Työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus asiakasrekisterin suhteen. Kaikki yrityksen laitteet ovat
suojattu salasanoin ja niihin on asennettuna tarvittavat maksulliset tietoturvaohjelmat ja päivitykset sekä
laitteet jotka pitävät sisällään rekisterin henkilö- tai muita niihin rinnastettavia tietoja sijaitsevat lukituissa ja
vartioiduissa tiloissa.
Rekisterinpitäjä ilmoittaa mahdollisista tietoturvaloukkauksista suoraan viranomaisille tai käyttäjälle
soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

8. Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteriin tallennetut tiedot ja saada niistä
kopiot paperisena tai sähköisessä muodossa. Tarkastuspyyntö tulee tehdä rekisterin hallintapaikassa, jonka
yhteydessä rekisteröidyn henkilön on oltava valmis todistamaan henkilöllisyytensä.

9. Oikeus vaatia tietojen korjaamista

Rekisterinpitäjä korjaa, täydentää tai poistaa kokonaan rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman,
puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn itsensä pyynnöstä. Jokaisella
rekisteröidyllä on oikeus tulla unohdetuksi eli hänen tietonsa voidaan poistaa rekistereistä siinä laajuudessa
kuin se muiden lakien osalta on mahdollista. Pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti allekirjoituksen kera ja osoittaa
rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

10. Rekisterissä olevien henkilötietojen säilytysajat

Henkilötietoja säilytetään rekisterissä vain tarvittava aika, eli niin kauan kuin se on lakisääteisesti pakollista.
Rekisterinpitäjällä on myös lakisääteisiä velvoitteita säilyttää osaa tallennetuista tiedoista pidempiaikaisesti,
kuten seuraavissa tilanteissa:

 • Kirjanpitoaineistojen säilyttäminen. Kirjanpitolaissa määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti.
 • Kuluttajakauppaa koskevien vastuiden täyttäminen
 • Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja
suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti
allekirjoituksen kera ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille. Sähköpostipäivitysten (muut kuin
tilaukseen liittyvät), sähköisten markkinointikirjeiden ja uutiskirjeiden vastaanottamisen rekisteröity voi
helposti käydä kieltämässä asiakastililtään.

Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa
tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille
asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.

Mihin ottaa yhteyttä asiakasrekisteriä, tietojen käsittelyä, yksityisyyttä ja tietosuojaselostetta koskevissa
kysymyksissä?
oip@oiptuote.fi